PAITO WARNA PENSYLVANIA EVENING


1159092599026567396666120733
5957951535235151548236633947
6399673493572109227409407141
4992439220165885160273232362
9817833433384281932335979966
7984620107068023303126168559
5362305375431007227303250427
9421973931972619144594049269
9745000060920125113459534995
4517368797260042740733128061
8837421335256351772873915721
2166393362423579352299800484
2281025529677164776091281983
1883057191929810788423334379
8604455987324502064738164192
6555638024459554317666114676
4707586722035982887928374518
7925207751696390734181054139
2234773452691796182377293914
9443155097818571785974750101
3353870073995102625654076933
6530387969473141015233143195
2609252585661380190187585282
9650224263888923460356846321
1673696858112022195294426902
3145398305247616268207211266
3341364126913104397802735664
0292998306711389999844420275
5257788009118954550890321531
3525504782688736914181684421
9728307603997065965119905604
9240738589626951461664672755
3192853232647215391149387569
7504334243443870405207167386
2855280660856046798952005526
2144672196051143337436300981
1784095904868507338297345976
0043730834161549709734830979
2767607897229342904497088973
6084995868078493282180514320
8571340488856783306531597235
3252149454279612354314203472
2632982103834416281258619639
5216530861457414996962925753
9108814080646605583945670428
8771033297609614795843242866
8901316944682372050138006210
6618274102197527402446722034
3300611431503476811993829749
9783808204108316962603024095
3964729184376644588678502370
9246461749132655701773299718
7636656707859086655796529676
4608972722750523475035266020
5266051902604011791675780675
8464545875023540579078714698
6266173471546747578344587546
6730734109773992606575512671
6279702966208370789389075303
1802850441750795058686168933
7570551554110722081557590648
4849461371933058223451348259
5849238008524088195504627618
2875392001192573992043074559
5324926301360817057469463800
8935361203075311914699231467
5395508977506846986280100196
2485461698521748837150687617
0294912363278682417745823228
9870247617361664641039132469
0261083867954065006374126282
5642454160051668121777484397
9594088644472915101146278852
2521243019522977860007223076
9670311076851965501846775019
3504767301818405614000461989
6034559557548546998050679653
7214534532324960632660266508
1369767886961348197608631086
5858254313541115447357601032
7233178337383450254184889289
2734451805911789536916183039
0818907723689362847617852872
1917322355653310598321208370
5956849273874977803646138116
2637712471775672470032125501
2705319517587757017065700484
8539952193210697334135471973
3424063708915531849788511448
4166531964870978710147740114
6502470282956766796301293733
4371154874861955030515401826
1011160662255772244139110153
2394214080439239870233615435
6699054486891335880257497776
9041826993199455450761953215
8486535602906197620675620755
0255821248166857275908248472
7983128131918159455886743089
9264944369147988788084017309
2747766892436881722800233173
8997045826242331172192472228
9705169688253853641800705353
1224584100168879644967178735
4845833827035793636708786090
1975606061981403610374957775
7939477135925989973631304892
5682146962791916173483344328
5514470181667963505310355530
2650197152862660890442096456
4322138386954047308916647627
3371585696143841777008840788
9708370215647287103043962254
1033623421081591637693103282
6274695737130754728656045000
9017452129850012323046249022
4585673003944788623812596370
5142967125515768082491881795
5244791697435187238027227460
4538902869902492809371241052
4536798622244539179089105126
2976886631488992609933411190
2246634684445918852936223626
3842289300918554169465640105
2497860826701543402725296831
4467307242555043151773738106
6030037277293875654503643074
2833479680566890932440969389
6130884337391741842267951703
1829038961928369338489673480
5442631654363619061704794535
4109263753862687106872213634
2872613301796499720549080518
4960471022788743243740325572
1222300275647678578284574321
7158502515437439743123921527
9212482255978193756140682381
3424132105055717755957109841
5910526670549956178739642125
2485334313645099090358139249
3806600453173225997039681473
3829127377135578419763463480
0392311481382192835236010016
3802186542353682421704773216
2365394008150937684779030028
7813614315052729766376042622
3747161949444095798912911862
6486184926197765734556424125
8499210048823594206356530374
4210116833972328176466510850
7595332559910949420179359446
9321664009367862066853564920
16097259170423081946xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx697143954508408657450517
0823033523841671351542999659
4408135765459444503510095637
6126307432381475089152683860
2103716749124191320339851790
5109631836681235228020171392
2666185366680536569947597634
7073234998690557874247999838
5911290592893148706597498726
6029526960140551750580625454
7378287398796275182501776846
5291950004744371915691330510
0228326438788416141956446579
3464238836519032645431071045
9010468623550659437624783020
6162145498015033486185758171
8453583192803111763492419782
0785284746044548914752962483
9043230454966016036908670964
9742893715921684077519774414
5444668094794304733091037667
7143638524312130394480769469
1799900543555743992148339057
8814561976838265784172556540
4593248959325991121369652044
3599214616089752546555459961
0589195788080031183208376244
0761668474816535672515296992
0838117036679034564382806062
1511197598708496254118613088
6821775314055785605644593829
6970152815364732274546530303
4871695256894004237003149733
19463254